STATUT Fundacji Wellness

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja Wellness, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Matuszewskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Małgorzatę Kanię zastępcę Doroty Ciechomskiej notariusza w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Niepodległości 18 w Warszawie, w dniu 22 sierpnia 2012 r. zmienionego dnia 19.10.2012 r. przed notariuszem Dorotą Ciechomską. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą fundacji jest m. st. Warszawa.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, w tym zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne.
4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3
Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także na obszarze innych państw.

§ 4
Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 5
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 6
Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, które przyznaje, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i osobom prawnym zasłużonym dla celów Fundacji lub dla Fundacji.

§ 7
Organem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II
Cele Fundacji

§ 8
Celami Fundacji są:

1. Ochrona i promocja zdrowia w społeczeństwie, w tym zwłaszcza promocja racjonalnego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia.
2. Upowszechnianie i wdrażanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
3. Promowanie aktywności fizycznej w rozwoju człowieka
4. Kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci i młodzieży w Polsce
5. Propagowanie i realizowanie idei zrównoważonego rozwoju, ekologii i udziału człowieka w środowisku naturalnym, zwłaszcza poprzez rozwój świadomości ekologicznej.
6. Propagowanie działalności edukacyjnej z zakresu szeroko pojętej edukacji zdrowotnej na każdym etapie życia człowieka.
7. Ochrona i promowanie zdrowia psychicznego, zwłaszcza w zakresie wspierania równowagi emocjonalnej człowieka.

Cele, o których mowa w ust. 1, Fundacja realizuje poprzez:

a) Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
b) Inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji.
c) Tworzenie i wspieranie warunków dla twórczego rozwoju człowieka.
d) Promowanie właściwych zachowań związanych z profilaktyką ochrony zdrowia.
e) Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, aktywizowanie środowiska wiejskiego i wspieranie rozwoju regionalnego.
f) Współpracę z podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi, uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkimi placówkami edukacyjnymi oraz mediami w celu wspierania projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji.
g) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami realizującymi zadania o takim samym lub podobnym charakterze.
h) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 9
1.Organami Fundacji jest:
a) Zarząd.
2.Zabrania się Władzom Fundacji poniższych czynności:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu lub pracowników oraz osób, z którymi Fundator, członkowie Zarządu lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie Zarządu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Zarząd

§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, powoływanych na czas 3 lat, w wyborach tajnych.
2. Członków Zarządu Fundacji powołuje Fundator na podstawie jednomyślnie podjętej uchwały.
3. Fundator może w każdym czasie, na podstawie jednomyślnej uchwały, odwołać Zarząd Fundacji lub członka Zarządu Fundacji.
4. Członkiem Zarządu Fundacji może być Fundator.
5. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji
§ 12
1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu Fundacji, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga Prezes Zarządu Fundacji.
2. Uchwały Zarządu Fundacji w sprawach dotyczących zmiany statutu Fundacji i likwidacji Fundacji podejmowane są jednomyślnie przy obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

§ 13
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do kierowania oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, a także pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1.

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 14
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2 000,- złotych (dwóch tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 15

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 16
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego .
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
55.20 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;
63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali;
68.31 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
85.5 Pozaszkolne formy edukacji;
85.6 Działalność wspomagająca edukację;
86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
88.9 Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
93.1 Działalność związana ze sportem;
93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.02. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
4. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1 000,- zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

§ 17
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział VI
Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 18
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 19
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Rozdział VII
Zmiana statutu Fundacji

§ 20
Zmiana statutu Fundacji następuje na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, oraz w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na zasadach określonych w § 12 ust. 2 i 3.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, wyznacza się likwidatora Fundacji oraz określa się przeznaczenie środków pozostałych po likwidacji Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*
*

BACK TO TOP